Laatste update: 19 juni 2018

BVBA Pulso, BTW nr 0880 223 431, Pannenbakkersstraat 10, 8552 Zwevegem, België (wij, ons) actief als sportmedisch adviescentrum. Deze pagina informeert u omtrent onze politiek betreffende het verzamelen, gebruiken en bekijken van Persoonlijke gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten. Uw gegevens zullen niet gebruikt of gedeeld worden met anderen tenzij zoals omschreven in deze Privacy Policy. BVBA Pulso houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, Verordening EU 2016/679).

Uw Persoonlijke gegevens worden om volgende redenen opgeslagen:

  • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan klanten (uitvoeren overeenkomst)
  • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Het organiseren van sportieve voorbereiding en opleiding
  • Promotie, PR en communicatie

 

Verzamelen en gebruik van Persoonlijke gegevens:

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te delen met ons die we kunnen gebruiken om u te contacteren en identificeren. Persoonlijke gegevens kunnen omvatten en zijn niet beperkt tot: email adres, naam, telefoonnummer, adres, persoonlijke informatie zoals lengte, gewicht, geslacht, geboortedatum.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

 

Voor wie?

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze huidige en vroegere sporters, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten, producten, klanten en prospecten, leveranciers, leden van partnerverenigingen.

 

Samenwerking met derde-partijen:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van onze financiële administratie (Odoo), het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (OneDrive), het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp), het begeleiden van de atleten met wie een overeenkomst hebben (Trainingpeaks) en het beheren van afspraken (SanMax).
Elk van deze derde partijen waarmee we samenwerken beschikt over een eigen Privacy Policy en BVBA Pulso waakt erover dat de beveiliging van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.  Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Minderjarigen:

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 14 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn:

BVBA Pulso bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen (oa op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

BVBA Pulso verbindt zicht ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik. Voor bepaalde diensten (bikefitting, inspanningstesten, trainingsadvies) zijn deze gegevens relevant voor vergelijkingen in de tijd en bieden deze een toegevoegde waarde voor de klant.

 

Beveiliging van gegevens:

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen en onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
De beveiliging van uw Persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, neem wel in acht dat geen enkele methode of overdracht via het internet 100% veilig is. Terwijl we commercieel aanvaardbare methoden gebruiken om uw gegevens te beschermen kunnen we niet garanderen dat dit absoluut 100% veilig is.

Overname
Wanneer BVBA Pulso wordt overgenomen, wordt verkocht of in een fusie betrokken wordt kan uw Persoonlijke informatie overgedragen worden. Desgevallend wordt u daarover geïnformeerd.

 

Uw rechten:

Je hebt recht van inzage en kopie, op verbetering en aanvulling van je persoonsgegevens.

De vraag hiervoor mag je richten aan BVBA Pulso, Pannenbakkersstraat 10, 8552 Zwevegem.

Je hebt eveneens recht op gegevensverwijdering.  Dit kan via eenvoudig verzoek op bovenstaand adres.  Wij kunnen wel vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan uw verzoek.
Bij het ontvangen van een nieuwsbrief krijgt u altijd de mogelijkheid om uit te schrijven (opt-out).

 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen op bovengenoemd adres.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen:

BVBA Pulso kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. Datum van aanpassing staat telkens bovenaan deze pagina.

 

Contactgegevens:

BVBA Pulso
Pannenbakkersstraat 10
8552 Zwevegem
Info@pulso-preventielab.be